BOLIGPRISSTATISTIKKEN JUNI 2022

Boligprisene sank med 0,3 prosent i juni 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Foto: Getty Images.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 8,8 prosent. Dette indikerer en fortsatt sterk utvikling i boligprisene i juni.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 568 840 kroner ved utgangen av juni.

–        Som kjede har vi aldri solgt flere boliger enn i juni i år, samtidig vet vi at renteøkningen vil ha effekt på prisene fremover. De progressive renteendringene vil gjøre folk mer avventende med tanke på å foreta et boligbytte, og det vil kunne gi uheldig utslag ved at vi får færre eiendommer i omløp, presiserer administrerende direktør Marianne Garang Sodeland i Partners Eiendomsmegling.

Videre påpeker Sodeland at vi trolig vil oppleve høyere etterspørsel enn tilbud i boligmarkedet, noe som igjen kan føre til at boligprisene ikke helt følger de priskurvene vi er vant med fra det siste halvåret.

–        Vi ser at tall fra SSB viser en befolkningsvekst på rundt 100.000 i Oslo frem til 2045. Dette må tas på alvor og det må stimuleres til økt aktivitet i nybygg-markedet. Vi frykter at en lav utbyggingstakt vil føre til økt press i et allerede presset boligmarked, presiserer Sodeland. 

Positiv trend og sesongkorrigert vekst

– Boligprisene i Norge sank i juni, men den underliggende prisutviklingen var positiv med en sesongkorrigert vekst på 0,3 prosent. Det har vært en svært sterk utvikling i boligmarkedet i første halvår og boligprisene har så langt i år steget med hele 8,8 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Det har i 2022 vært sterk vekst i boligprisene langs kysten fra Drammen til Stavanger, og vi venter at særlig Sørlandet og Stavanger-regionen vil ha stor vekst i boligprisene på grunn av den høye aktiviteten i oljenæringen nå og fremover, sier Lauridsen.

– I juni satte Norges Bank opp renten med 0,5 prosentpoeng. Erfaringen fra forrige periode med renteøkninger i 2018 og 2019 er at det tar tid før de økte lånekostnadene manifesterer seg i boligprisene. Dessuten går norsk økonomi på høygir og det er betydelig utfordringer på tilbudssiden i boligmarkedet. Dette gjør at vi ikke tror boligprisene vil dempe seg mye fremover, sier Lauridsen.

Stor aktivitet i juni

I juni ble det solgt 10.883 boliger i Norge, noe som er 9,1 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 49.702 boliger i Norge. Det er 10,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I juni ble det lagt ut 11.299 boliger for salg i Norge, noe som er 4,6 prosent færre enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 53.967 boliger for salg. Det er 8 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Det er solgt mange boliger i Norge i juni. Selv om det er solgt færre enn i juni 2021 og 2020 er volumet sammenlignet med årene før pandemien stort for juni å være, sier Lauridsen.

– Tilbudssiden i bruktboligmarkedet har fortsatt å styrke seg gjennom juni, men salgstiden er mye raskere enn tidligere år, noe som gjør at antallet usolgte per dag er historisk lavt, sier han.

Det tok i gjennomsnitt 25 dager å selge en bolig i juni, ned fra 26 dager i mai. Raskest salgstid har Drammen m/omegn med 15 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 29 dager.

Prognose fremover

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Kristiansand med en oppgang på 0,9 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Asker og Bærum med en sesongkorrigert nedgang på 1 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 12,6 prosent etterfulgt av Kristiansand med 12,1 prosent og Tønsberg m/Færder med 11,9 prosent.

Svakest utvikling så langt i 2022 har Asker og Bærum og Romerike med en oppgang på 5,7 prosent.

– Før jul 2021 satte Eiendom Norge en prognose på 6 prosent oppgang i boligprisene i første halvår. Fasit er sterke 8,8 prosent, altså betydelig sterkere enn vi og mange med oss trodde ved inngangen til året, sier Lauridsen.

– Siden nyttår har makrobildet endret seg betydelig med gjenåpningen etter koronapandemien og svært sterk vekst i norsk økonomi. Oppgangen er særlig drevet av økt aktivitet i olje og gass-sektoren. I tillegg har kostnadene til boligbygging fortsatt å stige på toppen av en historisk økning i 2021. Dette sammen med det nye avhendingsloven har forsterket de utfordringene Norge og spesielt Oslo har hatt på tilbudssiden i nyboligmarkedet.

– På grunn dette venter vi ikke at boligprisveksten i Norge vil avta med det første, og det selv om styringsrenten vil fortsette å øke i høst, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

For tidligere boligprisstatistikker, klikk her

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS